Lektorské přednášky

Cílem nabízených programů je výuka etických principů formováním pohledu dětí na důležité životní hodnoty a jejich vedení k prosociálnímu chování. Všechny programy mají časovou dotaci 2 vyučovací hodiny. K realizaci je vhodná multimediální učebna, případně učebna s dataprojektorem a PC, ve které je možné vytvořit kruh. Cena programu je 800 Kč + úhrada cestovních výloh lektora. Níže vidíte dostupné lektory a seznam programů, které nabízejí.

Drahoslava Stehlíková, DiS.

da.stehlikova@seznam.cz

+420 777 552 459

da.stehlikova@seznam.cz

+420 777 552 4

Program je zaměřen na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě, v plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. Podrobně rozebírá problematiku početí, prenatálního vývoje a nečekaného těhotenství. Na program navazuje diskuze na dané téma s časovou dotací 1-2 vyučovacích hodin, které probíhají s odstupem 1-2 týdnů.
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí
9. třída
Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících – co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem? Rizika internetu, chatu, facebooku – jak se jim bránit?Programy pro třetí a pátou třídu. Jejich posláním je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.
Moje cesta na svět a Moje cesta na svět plus
3.-5. třída
Tato lekce se zabývá obligátním adiktologickým tématem – závislosti na kouření. Důraz je kladen nejen na zdravotní důsledky a finanční náročnost na zneužívání nikotinu, ale především hledání příčin a nabídku hledání přínosnější životní cesty a pozitivního trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.
Kouření – slepá ulička
6.-8. třída
Problémy a krize v životě není užitečné řešit alkoholem. Je třeba už nyní hledat skutečné životní hodnoty, které těžké chvíle pomohou překonat. Obecným cílem lekce je předat informace o zrádnosti kruhu závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků.
Pít či nepít
7.-9. třída
Lekce předchází rizikovému chování v tématice sexuálního chování, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.
Tvůj život, tvá volba
9. třída
Lekce o viru HIV, způsobech nákazy, bezpečném sexu a vztazích. Studenti jsou povzbuzeni k zodpovědnosti za vztahy, které navazují, současně otevírá pohled na realitu důsledků u těch, kteří prevenci zanedbali.
Sex, AIDS, vztahy
8.-9. třída
Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, rozvoj kritického myšlení a osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a televize. Mottem celé lekce je „Víc než cokoliv jiného chraň svoje srdce, právě z něj vychází život“. Žáci si mají chránit, na co se dívají a kolik tomu věnují času.
Říše snů – televize, počítačové hry, internet
6.-7. třída
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Žáci jsou seznámeny s ukazateli šikany, s tím, co šikana je a co není a jak postupuje ve vztazích jako nemoc.
Šikana – nemoc vztahů
6.-9. třída
Staleté kořeny je program, který má za cíl připomenout a oslavit 100 let od založení Československa. Kým jako národ jsme? Jaká je naše identita a kořeny? Všichni víme, že kořeny jsou důležité. Stejně tak i národ potřebuje své kořeny a bez svých kořenů hyne.
Staleté kořeny
4.-5. třída, 7.-9. třída
Program seznamuje žáky s obsahem a členěním Bible, historií a vývojem překladů, poukazuje na český unikát Bible kralické a předkládá, jak si stojí Bible v současnosti.
Bible a člověk 21. století
9. třída
Seznámení s osobou Mistra Jana Husa v jeho nevšední podobě, s nejdůležitějšími fakty z Husova života, jeho odkazem, hodnotami a přesahem do dnešní doby.
Hus, jak ho neznáte
8.-9. třída
Jedná se o vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského
Komenský 2020
8.-9. třída
Dospívat znamená učit se rozhodovat – o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Co s tím?
Jak přežít s rodiči
6.-8. třída
Program se zabývá různými druhy předsudků. Pomocí her a dotazníčků poukazuje na to, že každý z nás s podobným přemýšlením občas zápasí
Rasizmus a xenofobie
7.-9. třída
Lze na svém charakteru pracovat stejně jako na image? Jak? Co znamená být “in”?
Charakter nebo image
6.-8. třída
Lekce zaměřená na vztah k penězům. Jak peníze mohou ovlivnit náš život, ale taky vnímáni potřeb lidí kolem nás.
No money – no funny?
7.-9. třída

Klára Kouřilová

klarka.kourilova@seznam.cz

+420 774 961 130​

klarka.kourilova@seznam.cz​

+420 774 961 130​​

Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, rozvoj kritického myšlení a osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a televize. Mottem celé lekce je „Víc než cokoliv jiného chraň svoje srdce, právě z něj vychází život“. Žáci si mají chránit, na co se dívají a kolik tomu věnují času.
Říše snů – televize, počítačové hry, internet
5.-7. třída
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Žáci tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Žáci se mohou během hraní scének vžít do role oběti různých forem kyberšikany.
Sedmero moří – rizika internetu a kyberšikana
3. - 4. třída
Tato lekce se zabývá obligátním adiktologickým tématem – závislosti na kouření. Důraz je kladen nejen na zdravotní důsledky a finanční náročnost na zneužívání nikotinu, ale především hledání příčin a nabídku hledání přínosnější životní cesty a pozitivního trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.
Kouření – slepá ulička
5.-7. třída
Problémy a krize v životě není užitečné řešit alkoholem. Je třeba už nyní hledat skutečné životní hodnoty, které těžké chvíle pomohou překonat. Obecným cílem lekce je předat informace o zrádnosti kruhu závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků.
Pít či nepít
6.-8. třída
Lekce předchází rizikovému chování v tématice sexuálního chování, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.
Tvůj život, tvá volba
9. třída, 1. a 2. SŠ
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Žáci jsou seznámeni s ukazateli šikany, s tím, co šikana je a co není a jak postupuje ve vztazích jako nemoc. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu.
Šikana – nemoc vztahů
6.-7. třída
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Lekce se věnuje praktickým krokům, jak předcházet chybám, jak si chybu přiznat, omluvit se a jak ji napravit. Pracujeme se školním řádem a zásadami etického chování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.
Dokážeš se omluvit?
3.-5. třída
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali a stmelili kolektiv. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Žáci jsou seznámeny s ukazateli šikany, s tím, co šikana je a co není a jak postupuje ve vztazích jako nemoc.
Jsme jedna parta
4.-6. třída
Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování.
Kamarádi nerostou na stromě
1.-2. třída
Lekce je zaměřená na období dospívání, rozhodování o svém životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Diskuze a tréning reakcí na konflikty s rodiči.
Jak přežít s rodiči
6.-8. třída
Program seznamuje žáky s obsahem a členěním Bible, historií a vývojem překladů, poukazuje na český unikát Bible kralické a předkládá, jak si stojí Bible v současnosti.
Bible a člověk 21. století
6.-9. třída
Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.
Tajemství husích stop
3.-5. třída