Proč LANO? Důvod vzniku, poslání a cíle organizace.

Proč LANO? Důvod vzniku, poslání a cíle organizace.

LANO existuje, aby na základě křesťanských principů napomáhalo ke kvalitnímu vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní i materiálové.MOTTO:„Náš svět prodělává krizi, …která bezprostředně souvisí s duchovním stavem soudobé civilizace charakterizovaným… ztrátou jakékoli nadosobní mravní autority a vůbec jakéhokoli vyššího horizontu. Velký odklon od Boha, který v moderní době proděláváme a který nemá v historii obdoby, má své složité duchovní i kulturní příčiny.”

Václav Havel – Dálkový výslech

POSLÁNÍ:

Ukázat mladým lidem, že živá víra v Boha je základem pro plnohodnotný a smysluplný život i ve 21. století.

Filozofie práce občanského sdružení LANO pramení z myšlenek české reformace a hlásí se k odkazu Jana Husa, J. A. Komenského a České jednoty bratrské.

Přestože město Šumperk disponuje řadou aktivit, které jsou zaměřeny na práci s dětmi a mládeží, chyběla nabídka pro středoškolskou mládež a pro děti ze sociálně slabších rodin, a to především ve smyslu zajištění zdravého prostředí a programů na bázi etických hodnot. Skupina převážně mladých křesťanů – přátel z evangelikálních sborů, většinou z církveBratrské jednoty baptistů v Šumperku, mohla díky svým několikaletým zkušenostem v práci s mládeží zmíněné programy nabídnout. Pracujeme na téže adrese tj. M.R.Štefánika 10 v Šumperku v bezúplatně poskytovaných prostorách BJB Šumperk.

Webové stránky BJB Šumperk: http://www.bjb-sumperk.estranky.cz Vzhledem k tomu, že převažující část plánovaných aktivit měla být určena mládeži ze sekulárního prostředí, bylo třeba vytvořit alternativní prostředí, které by umožňovalo neustálý vývoj na všech úrovních a poskytovalo by větší šance k získávání prostředků pro vlastní práci.O založení občanského sdružení přemýšleli někteří její budoucí členové více než rok. Tato iniciativa vznikla z potřeby koordinovat rozšiřující se dlouholetou práci s dětmi a mládeží, která již dlouho přesahovala rámec církve, a také mít možnost soustřeďovat na tuto činnost potřebné finance.

O prázdninách v roce 2004 probíhaly intenzivní diskuse založeného přípravného výboru, kdy byla vymezována strategie práce sdružení a byly rovněž plánovány první projekty.